^.1
به نظر شما کدام‌یک از این افراد تحت شکنجه هستند؟ می‌توانید چند مورد را انتخاب کنید

^.2
کدامیک از نظر شما قابل قبول است

^.3
با کدامیک از محدودیت‌های زیر موافق هستید؟ می‌توانید چند مورد را انتخاب کنید